Ömür OKUR » Bilgi Havuzu » Elektrik Faturalarında En Çok Sorulan Sorular

Elektrik Faturalarında En Çok Sorulan Sorular

Paylaş; başkaları da faydalansın!

electric_manElektrik faturalarınızda; Dağıtım bedeli, İletim bedeli, Perakende hizmet bedeli, K/K ( Kayıp Kaçak ) bedeli, TRT Payı, BTV ( Belediye Tüketim Vergisi ), Sayaç okuma bedeli, Kesme-Açma bedeli, Enerji fonu… gibi bazı tarifelere dikkat etmişsinizdir; bunlar da ne, kullandığım elektrik faturası ile bunun ne alakası var diyorsanız ve yasal olup olmadığını, yasal ise hangi mevzuata dayandığını merak ediyorsanız, doğru yazıyı okuyorsunuz, cevaplar yazının devamında…

1) Görevli perakende satış şirketlerinden elektrik satın alan tüketicilere uygulanan tarife bileşenleri nelerdir?

Görevli perakende satış şirketlerinden enerji alan tüketicilere uygulanacak tarife bileşenleri, perakende satış faaliyeti kapsamında

• Net enerji bedeli (tek zamanlı veya çok zamanlı ( gündüz, puant, gece ),

• Perakende satış hizmet bedeli;

Dağıtım faaliyeti kapsamında;

• Dağıtım bedeli,

• Kayıp enerji bedeli,

• Sayaç okuma bedeli,

• İletim bedeli şeklindedir.

Faturada yer alan bu bedellere ayrıca diğer mevzuat gereği: Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Katma Değer Vergisi eklenmektedir.

2) Görevli perakende satış şirketi dışındaki tedarikçilerden elektrik satın alan serbest tüketicilere uygulanan tarife bileşenleri nelerdir?

Görevli perakende satış şirketi dışındaki tedarikçilerden elektrik satın alan ve dağıtım sistemine bağlı serbest tüketicilere uygulanacak tarife bileşenleri

• Dağıtım bedeli,

• Kayıp enerji bedeli,

• Sayaç okuma bedeli,

• İletim bedeli şeklindedir.

İletim sistemi kullanıcısı serbest tüketicilere dağıtım tarifeleri kapsamında herhangi bir bedel uygulanmamaktadır. Bu tüketiciler iletim bedellerini TEİAŞ’a ödemektedirler.

İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki OG baralarına özel hattı ile bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki kullanıcılara dağıtım bedeli tahakkuk ettirilmemekte; kayıp enerji, sayaç okuma bedeli ve iletim bedeli tahakkuk ettirilmektedir.

İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki OG baralarına dağıtım şirketi hattı ile bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki kullanıcılar ve diğer tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına yukarıda belirtilen dört bedel de tahakkuk ettirilmektedir.

Enerji fiyatı serbest tüketicilerle tedarikçileri arasında yapılacak ikili anlaşmalar kapsamında belirlenmektedir. Faturada yer alan bu bedellere ayrıca diğer mevzuat gereği; Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Katma Değer Vergisi eklenmektedir.

3) Perakende satış (aktif/net enerji) bedeli nedir? Bu bedel kimler tarafından ödenmekte ve nasıl hesaplanmaktadır?

Perakende satış, elektrik enerjisinin tüketicilere satışıdır. EPDK tarafından düzenlenen perakende satış ( aktif enerji ) fiyatı sadece görevli perakende satış şirketinden düzenlemeye tabi tarifelerle enerji satın alan tüketiciler için belirlenmektedir.

İkili anlaşmalarla piyasadaki tedarikçilerden enerji satın alan serbest tüketiciler için enerji fiyatları EPDK tarafından düzenlenmemektedir.

Perakende satış fiyatı, perakende satışa ilişkin fiyat tavanı ve brüt kar marjı dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Perakende satış fiyatı elektrik enerjisinin kendi maliyeti, enerji alış-satışına ilişkin doğrudan maliyetler ve brüt kar marjı dikkate alınarak belirlenmektedir.

İletim veya dağıtım şebekesinin işletilmesine, şebeke yatırımlarına, faturalandırmaya, sayaç okumaya vb. ilişkin maliyetler perakende satış fiyatları belirlenirken dikkate alınmamaktadır. Söz konusu faaliyetlere ilişkin maliyetler iletim, dağıtım, perakende satış hizmeti fiyatları içerisinde yer almaktadır.

Perakende satış ( aktif/net enerji ) bedelleri tek zamanlı veya çok zamanlı olarak belirlenmektedir.

Abonenin sayacı ve tercihi dikkate alınarak bedeller aboneye tek zamanlı veya çok zamanlı olarak tahakkuk ettirilmektedir.

Tek zamanlı tarifede günün her bir saatinde kullanılan elektrik enerjisi için aynı bedel uygulanırken çok zamanlı tarifede gece, gündüz ve puant zaman dilimleri için farklı bedeller uygulanmaktadır.

Gece zaman dilimi 22:00-06:00 saatlerini,

Gündüz zaman dilimi 06:00-17:00 saatlerini ve

Puant zaman dilimi 17:00-22:00 saatlerini içermektedir.

4) Kayıp-kaçak bedeli ve dayanağı nedir? Bu bedel kimler tarafından ödenmektedir? 2011 yılından önce de böyle bir bedel abonelere tahakkuk ettirilmiş midir?

Kayıp-kaçak bedeli Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve diğer ikincil mevzuat gereğince müşterilere tahakkuk ettirilmektedir.

Kayıp-kaçak bedeli 2011 yılı itibariyle tanımlanmakta ve belirlenmekte olan bir bedel değildir.

Bu bedel, daha önce perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım şirketinden elektrik satın alan tüketicilere, aktif enerji bedeli içerisinde 2011 yılı öncesinde de tahakkuk ettirilmiş bir bedeldir.

Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Ek 2 nci maddesi gereğince “Kayıp Kaçak Bedeli”, dağıtım bölgesine girmesi öngörülen elektrik miktarı ile hedeflenen kayıp kaçak oranı sonucunda bulunan enerji miktarı esas alınarak hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir.

Dolayısıyla, kayıp-kaçağın maliyetini dağıtım seviyesinden elektrik şebekesine bağlı olan sanayi tesisleri de dahil tüm elektrik tüketicileri ödemektedir.

Kayıp-kaçak bedeli elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin kayıp-kaçak hedefi oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen bir bedeldir.

Nitekim düzenlenen perakende satış tarifesinden enerji alan kullanıcıların 2011 yılındaki aktif enerji bedeliyle kayıp-kaçak bedelinin toplamı 2010 yılında uygulanan aktif enerji bedeliyle aynı değeri vermektedir.

Dolayısıyla, 2011 yılında maliyet kalemlerinin ayrıştırılması söz konusu olup kayıp-kaçak bedelinden dolayı düzenlenen tarifelerle elektrik satın alan tüketicilere uygulanan elektrik enerjisi fiyatı artmamıştır.

5) Görevli perakende satış şirketlerinden elektrik satın alan tüketicilerin faturalarında yer alan “perakende satış hizmet bedeli” ve dayanağı nedir? Bu bedel nasıl hesaplanmaktadır?

Elektrik Piyasası Kanunu’ nda perakende satış hizmeti; perakende satış lisansına sahip şirketlerce, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında tüketicilere sağlanan diğer hizmetler olarak tanımlanmıştır.

Perakende satış hizmeti kapsamı, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan, faturalama ve tahsilat gibi diğer hizmetler olarak tanımlanmıştır. Perakende satış hizmeti fiyatı perakende satış hizmeti maliyetini yansıtan bir fiyattır.

Perakende satış hizmeti gelir gereksinimi; söz konusu faaliyete ilişkin düzenlemeye esas net yatırım harcamasının itfa tutarı, faturalama ve tahsilat giderleri, tanıtım ve pazarlama giderleri, müşteri hizmetlerine ilişkin giderler, perakende satış ve hizmete ilişkin diğer işletme giderleri, düzenleme giderleri payı, faaliyet giderleri payı, olağan ve olağan dışı giderler payından faaliyet ile ilgili diğer gelirler payı ve olağan dışı gelirler payının düşülmesi suretiyle bulunan düzenlemeye esas net işletme gideri, ve amortisman itfa süresi farkı vergi tutarından oluşmaktadır.

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğin 21 inci maddesinde “Perakende satış hizmeti fiyatları, abone grupları ve/veya gerilim seviyeleri bazında ayrı ayrı olmak üzere sabit ve/veya değişken bir bedel olarak belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinde “Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişinin t tarife dönemi için geçerli ortalama perakende satış hizmet geliri tavanı; belirlenmiş olan özel formüle göre hesaplanır.

Bu bilgiler doğrultusunda faturalarda yer alan perakende satış hizmet bedeli, faturalandırma, müşteri hizmetleri, perakende satış hizmetine ilişkin yatırım giderleri ve perakende satış hizmetine ilişkin diğer giderlerden oluşmaktadır.

Perakende satış hizmeti bedeli, görevli perakende satış şirketlerinden enerji alan tüm tüketicilere uygulanmaktadır.

Doğrudan tedarikçisini seçen serbest tüketiciler için böyle bir bedel belirlenmemektedir.

6) Sayaç okuma bedeli ve dayanağı nedir ve bu bedel kimlere uygulanmaktadır?

Sayaç okuma bedeli sayaç okuma maliyetlerini yansıtan ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği kapsamında belirlenen bir bedeldir.

Söz konusu bedel tüm dağıtım sistemi kullanıcıları için okuma başına belirlenmektedir.

7) Faturalarda yer alan dağıtım bedeli nedir?

Dağıtım faaliyeti, elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini gerçekleştirmek için gerekli olan tesis ve şebekenin tesisi ile bu tesislerin işletilmesi ve bakımını kapsamaktadır.

Dağıtım tarifeleri Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi gereğince elektrik enerjisinin dağıtım tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak dağıtım hizmetine ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içermektedir.

Dağıtım bedeli Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer ikincil mevzuat kapsamında belirlenmektedir.

Dağıtım bedeli dağıtım sistem kullanım fiyatını kapsamakta olup dağıtım hizmeti sunabilmek için dağıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan ve tüm dağıtım sistemi kullanıcılarından tahsil edilen bir bedeldir.

Dağıtım bedeli enerjiye, perakende satış hizmetine, sayaç okumaya, iletime ilişkin maliyetleri içermemektedir.

8) Faturalarda yer alan iletim bedeli nedir?

İletim tarifesi Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi gereğince Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından hazırlanmakta ve üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm kullanıcılara eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları içermektedir.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ( TEİAŞ )’ ‘nin yaptığı şebeke yatırımları ve iletim ek ücretleri iletim tarifesinde yer almaktadır.

Dağıtım sistemi kullanıcılarına tahakkuk ettirilen iletim bedeli TEİAŞ tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere fatura edilen iletim tarife tutarının karşılanması için dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına uygulanan birim fiyattır.

9) Faturalarda yer alan TRT Payı ve yasal dayanağı nedir?

TRT Payı 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamında alınmaktadır.

Söz konusu kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde “Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.

Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ayrıca pay yatırmaz.” hükmü yer almaktadır.

22/1/2003 Tarihli ve 2003/5201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile elektrik üretimi, dağıtımı ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından nihai tüketiciye satılan enerjiden elde edilen gayrisafi satış hasılatı üzerinden Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna intikal ettirilen %3,5 oranı tutarındaki pay % 2 olarak belirlenmiştir.

10) Elektrik Enerjisi Fonu ve yasal dayanağı nedir?

Elektrik Enerjisi Fon Payı abonelerden 04/1/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü maddesi hükümleri gereğince alınmaktadır.

28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi “Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı paylarını, bunların enerji satış tarifelerinin % 10”unu geçmeyecek şekilde tespite, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir.

Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere belirlenir.

Tedarikçiler bu bedeli faturalarında ayrıca gösterir ve tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına intikal ettirirler. Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak ayrıca katkı payı yatırmaz.” şeklindedir.

Halihazırda enerji fonunun oranı %1”dir.

Ayrıca, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin son fıkrası “3. Yürürlükte olan tarife dışı ve tarife altı uygulamalar ile elektrik satış tarifeleri üzerindeki fonlar ve payların oranlarını sıfıra kadar indirmeye ve bu konulara dair düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmünü amirdir.

Elektrik Enerjisi Fonunun belirlenmesi EPDK’ nın görevleri arasında yer almayıp EPDK tarafından düzenlenen tarifeler fonsuz olarak belirlenmekte ve fon payı ilgili şirket tarafından bu tarifelere eklenerek abonelere yansıtılmaktadır.

11) Belediye Tüketim Vergisi ve yasal dayanağı nedir?

Belediye Tüketim Vergisi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilmektedir.

Belediye Tüketim Vergisinin belirlenmesi EPDK’ nın görevleri arasında yer almayıp EPDK tarafından düzenlenen tarifeler fonsuz olarak belirlenmekte ve fon ve vergiler ilgili şirket tarafından bu tarifelere eklenerek abonelere yansıtılmaktadır.

12) Güvence bedeli nedir? Güvence bedelleri nedir? Güvence bedeli nasıl ödenmekte ve güvence bedelinin iadesi nasıl olmaktadır?

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ nin 26 ncı maddesi gereği güvence bedeli “Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, müşterinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere” güvence bedeli talep edilebilmektedir.

Güvence bedelleri EPDK tarafından senelik olarak belirlenir.

Ayrıca, 1/1/2011 tarihinden itibaren yapılan perakende satış sözleşmelerinde mesken abone grubu dışındaki müşterilerden sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW ve üzerinde olanlar için ilk bağlantıda kW başına güvence birim bedeli üzerinden alınan güvence bedelleri ilgili müşterinin sözleşme tarihinden itibaren on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak bir kereye mahsus olmak üzere yeniden belirlenir. Eksik kalan tutar bildirimi takip eden otuz gün içerisinde müşteriden tahsil edilir.

Güvence bedeli, makbuz karşılığında nakit ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu ( teminat mektubu ) olarak verilebilir.

Ancak, mesken abone grubundaki müşteriler güvence bedelini sadece makbuz karşılığında nakit olarak verir.

Nakit olarak verilecek güvence bedelinin tamamının peşin olarak verilmesi esastır.

Bununla birlikte, müşterinin talebi halinde, güvence bedeli iki eşit taksitte tahsil edilebilir.

Sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya eski sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda; şirketçe tahsil edilen nakit güvence bedeli, sözleşmenin feshedildiği, sona erdiği veya sayacın değiştirildiği tarihteki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmış olan en son aya kadar oluşan TÜFE oranı üzerinden güncelleştirilerek müşterinin şirket ile olan bütün hesaplarının tasfiyesinden sonra varsa bakiyesi işletme kayıtları veya müşterinin güvence alındı belgesi dikkate alınarak talep tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde müşteriye iade edilir.

13) Kesme-bağlama bedeli nedir?

Kesme-bağlama bedelleri Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereğince belirlenmektedir.

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 nci maddesinde; “…

(2) Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, müşteri tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye makbuz karşılığı peşin olarak bir kesme-bağlama bedeli ödenir. Fiilen elektriği kesilmeyen aboneden kesme-bağlama bedeli talep edilmez.

(3) Kesme-bağlama bedelleri her yılın Ekim ayının sonuna kadar dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenerek Kuruma önerilir ve Kurul onayı ile yürürlüğe konulur.” hükümleri yer almaktadır.

14) Dağıtım bağlantı bedeli nedir?

Dağıtım bağlantı bedelleri Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 7 nci maddesindeki; “(1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından hazırlanarak önerilen dağıtım bağlantı tarifesi, dağıtım bağlantı bedeli ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.

Dağıtım bağlantı bedeli, şebeke yatırım maliyetlerini içermez.

Dağıtım bağlantı bedelleri, İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ esas alınarak hesaplanır.” hükümleri ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesindeki; “…

(5) Bağlantı anlaşmasının imzalanmasını takiben ve anlaşmada yer alan süre içerisinde gerekli bağlantı varlıkları tesis edilerek, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak belirlenen bağlantı bedeli, başvuru sahibi tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenir.

(6) Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez. ” hükümleri gereğince belirlenmektedir.

Bağlantı tarifeleri; orta gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantının kurulu gücü de dikkate alınarak hesaplanan ve bağlantının gerçekleştirilmesine ilişkin operasyonel maliyetleri içeren bedeldir.

15) Sayaç sökme-takma bedeli nedir?

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 16 ncı maddesi kapsamındaki periyodik kontrollere esas sayaç sökme takma bedeli ile Yönetmeliğinin 18 inci maddesi kapsamındaki sayaç sökme takma bedeli sayaç maliki tarafından karşılanır.

Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında periyodik kontrol için sayacın sökülmesi ile Yönetmeliğin 18 inci maddesi kapsamında kontrol için sayacın sökülmesi halinde, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından geçici olarak asgari sökülen sayacın fonksiyonlarını yerine getirecek nitelikte bir sayaç takılır.

Bu geçici sayacın daha sonra tekrar çıkarılarak eski sayacın yerine takılması veya eski sayacın kullanılamaz durumda olduğuna ilişkin bir tutanağın müşteriye ibrazı halinde yeni bir sayacın takılması durumunda [Asıl sayacın sökülmesi (maliki müşteri olan) + geçici sayacın takılması + geçici sayacın sökülmesi + asıl sayacın geri takılması (maliki müşteri olan) veya bu maddede belirtilen halde yeni bir sayacın takılması (maliki müşteri olan)] 2 nci maddede yer alan bedellerin 2 katı tahakkuk ettirilir.

Müşterinin taşınması halinde, müşteri mülkiyetinde olan mevcut sayacın müşterinin talebi üzerine sökülerek yeni adrese takılması durumunda 2 nci maddede yer alan bedeller tahakkuk ettirilir.

Müşterinin, 10 yıllık damga süresini doldurmuş mülkiyetindeki sayacını kalibrasyon, muayene, ölçü ve ayar kontrolü yerine ilgili mevzuata uygun bir elektronik sayaç ile değiştirilmesi talebinde bulunması ve sayacın elektronik sayaçla değiştirilmesi durumunda 2 nci maddede yer alan bedeller tahakkuk ettirilir.

Sayaç malikinin müşteri olması durumunda, tahakkuk ettirilecek sayaç sökme takma bedelleri, işlem sonrasında müşteriye düzenlenecek ilk ödeme bildiriminden tahsil edilir.

16) OSB dağıtım bedeli nedir?

OSB dağıtım bedeli; Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) gereğince onaylanmaktadır.

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Lisans sahibi OSB tarafından, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak dağıtım bedeli önerisi, bu yönetmeliğin ekindeki Tablo-1”e uygun olarak her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur.

Kurul, OSB onaylı sınırları içerisinde bir sonraki yıl için uygulanacak dağıtım bedeli ile ilgili öneriyi inceler, gerekli görmesi halinde her türlü ek bilgi ve belge isteyebilir ve uygun bulması halinde 31 Aralık tarihine kadar onaylar.” hükmü uyarınca, lisans sahibi OSB”lerin dağıtım bedelleri onaylanmaktadır.

17) Dağıtım sistem kullanım tarifesi kapsamındaki uygulamalar nelerdir?

Dağıtım sistem kullanım tarifesi dağıtım sistemine bağlı olup, dağıtım şirketinden enerji alan tüketiciler ile dağıtım şirketi dışında başka bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi kullanıcılarını kapsamaktadır. Dağıtım sistem kullanım tarifesi, dağıtım sistemi kullanıcıları için en az bir, birden fazla veya tüm bileşenlerin uygulandığı aşağıdaki birim bedellerden oluşur:

a) Dağıtım bedeli: Tek veya çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerden dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden ve üretim faaliyetleri kapsamında üreticilerin dağıtım sistemine verdiği enerji miktarı üzerinden alınan kWh birim bedelidir.

b) Güç bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinden bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.

c) Güç aşım bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinin bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.

ç) Reaktif enerji bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcılarından reaktif enerji uygulamasına tabi olanlar için ilgili mevzuatta reaktif enerjiye ilişkin olarak belirlenen sınırların aşılması halinde Usul ve Esasların ilgili maddelerindebelirtilen şartlar dahilinde uygulanan bedeldir.

d) Emreamade kapasite bedeli: Bir üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis edilmesi halinde tüketiciler adına üreticilere uygulanan bedeldir.

e) Sayaç okuma bedeli: Tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına abone, fatura ya da okuma başına uygulanan bedeldir.

f) Kayıp-kaçak bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcısı tüm tüketicilere uygulanan kWh birim bedelidir.

Paylaş; başkaları da faydalansın!

About Ömür OKUR

Elektrik - Elektronik Mühendisiyim. Türküm Müslümanım Vatanseverim. Sinema yorumcusuyum. Bugünü dünün üzerine bir şeyler katmak için yaşıyorum. Kendi hayatımın yorumcusuyum: Gün içinde benim yaşadığım yada birilerinin yaşadığı olayların bendeki yansımalarını yazıyorum, başkalarının da hayatına bir şeyler katsın diye öğrendiklerimi paylaşıyorum.

Check Also

2018 Elektrik Piyasası Sayaç Kontrol Bedelleri

20 comments

 1. Merhaba Akdeniz Clk nın kayıp kaçak bedeli için devletten alacağı tutarı yuksek göstermesi sebebiyle akdeniz bölgesinde 3 aydır okunmayan yerler var. Şirketin okumama için uydurdugu sebep sözde emekliler için okuma tarihlerini ayarlıyor muş ? Müşteride okunmayıp elektriğe zam geldigi icin bekletilip okunduğunu sanıyor ama bunun yapılmasının nedeni çok farklı bu konuda bir yazı yazarsaniz sevinirim.

  • Mevzuata aykırı olmamak kaydı ile hem perakende hem de dağıtım şirketleri gelecek programlarını belirlerler.

   EPDK çıkardığı yönetmelik ve yapmış olduğu tebliğler ile perakende ve dağıtım şirketlerinin zarar etmemesi, bununla birlikte bu şirketlerin uygulamalarından tüketicilerin zarar görmemesi için çaba sarf etmektedir ama mevzuatta hala bir sürü boşluk bulunmaktadır.

   Sayaçların okunması ile ilgili mevzuat:

   Tüketim miktarının tespiti

   MADDE 11 – (1) Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında;

   a) Ödeme bildirimine esas
   tüketim dönemi, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmada düzenlenir.

   b) Tüketim dönemi ile ilgili olarak;

   1) Tüketicinin tüketim dönemi, bir aydan az olmamak ve bir yılı geçmemek üzere, görevli tedarik şirketi tarafından belirlenir.

   2) Tüketim dönemlerinin altı ay veya üzerinde olacak şekilde görevli tedarik şirketi tarafından belirlenmesi durumunda, ilgili tüketicinin talebi halinde, üç aydan az olmamak ve tüketim dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın, taksit imkânının sağlanması zorunludur.

   3) Tüketim dönemlerinin altı aydan az olacak şekilde belirlenmesine rağmen, sayaçların fiilen altı ay veya üzerinde okunması halinde, ilgili tüketicinin talebi halinde, fiili tüketim dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın, taksitlendirme yapılması zorunludur.

   c) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, tüketici sayacından ödeme bildirimine esas tüketim dönemleri itibarıyla dönem sonu endekslerini okur ve birbirini takip eden iki dönem arasındaki endeks farkının çarpan faktörü ile çarpımı sonucu bulunan değer tüketicinin elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

   şeklindedir.

   Mesela buradaki açık şu şekildedir. Aylık olarak dağıtım şirketi tarafından okunacağı belirlenen bir yer eğer 5. ayda okunursa vade farkı uygulanmaksızın taksit yapılabilir mi yapılamaz mı? Burası bulanık kalmaktadır!

   Faturalama işleminde ise dönem birim fiyatları kullanılır ve gecikme zammı uygulanmaz. Yani ocak şubat mart dönemi mart sonunda okundu ve 01 martta da elektriğe zam geldi diyelim. Burada ortalama tüketime göre ocak ve şubat ayları (2/3) zamsız mart ayı (1/3) zamlı birim fiyatlar ile çarpılacaktır. Böylece okuma yapmayıp zamlı tarifler üzerinden müşteriye fatura çıkarma düşüncesinde olan bir şirketin sebepsiz zenginleşmesinin önüne geçilmiştir.

   • teşekkürler bilgilendirme için ama benim asıl merak ettiğim şey Şirketin devletten aldığı kayıp kaçak bedelini yüksek söyleyip oranı düşürmemek içiin okuma yapmamasının altında yatan açığı ve olayın tam olarak işleyişini öğrenmek istiyorum bu konuda bilginiz veya fikriniz var mı ? Sonuçta bu şirket devleti dolandırıyor.

    • Mevzuatlardaki karmaşık hesap yöntemlerine hiç girmeden yazacağım.

     EPDK kayıp/kaçak enerji konusunda dağıtım şirketleri için yıllık hedefler belirlemiştir. 2011 yılı ve sonrasında bu hedefe ulaşamayan şirketler için kayıp/kaçak enerji bedeli kendi zararları olmaktadır ve bölgelerinde bulunan tüketicilere de bunu hiç bir ad altında yansıtamamaktadırlar.

     Kendisi için belirlenen yıllık kayıp/kaçak enerji oranı hedefini tutturan veya daha aşağı çeken şirketler için ise EPDK ödüllendirme amacı ile, “Kayıp kaçak enerjiye ait destek tutarı” adı altında belirlenmiş formüllere göre hesaplanan teşvik vermektedir.

     Örneğin: Akdeniz bölgesi için 2014 kayıp/kaçak oranı hedefi %8,02 dir. Eğer AKDENİZ EDAŞ %8,03 olarak kayıp/kaçak oranını gerçekleştirmiş olursa tüm zarar kendisinin olacaktır. Ama AKDENİZ EDAŞ %8,02 veya daha iyi yaptı ise burada EPDK tarafından kendisine teşvik verilecektir.

     Ne kadar aşağı olursa o kadar fazla teşvik alacaktır ama burada da şu sorun olmaktadır. EPDK’nın 2015 yılı için AKDENİZ EDAŞ’a belirlediği hedef yine %8,02’dir. eğer AKDENİZ EDAŞ 2014 yılında kayıp/kaçak oranını %7 olarak gerçekleştirmiş olsaydı EPDK bu oranı revize edecekti ve belki de AKDENİZ EDAŞ’ın tutturamayacağı bir bir hedef koyacaktı (%7 gibi tekrar).

     Dağıtım şirketleri bu öngörü ile kayıp/kaçak oranı hedefinin tutturduktan sonra, oranı daha aşağı düşmemesi için bir program belirleyebilir. Çünkü makul olmayan bir hedef olacaktır ve bir sene fazla teşvik almasına rağmen seneye kendisi zarar edecek durumda olabilecektir.

     Burada Devleti dolandırma söz konusu değildir.

 2. Faturamda donem ici tahakkuk bedeli diye birsey var bu nedir lutfen bana yardimci olun

 3. elktrik fatrasinda eksik kullanim yaziyor normalden yuksek geldi ne demek bu yazi

  • Sena nur hanım;

   Faturalarda yer alan kalemlerin isimleri, müşterisine enerji tedariği sağlayan şirketler bazında değişiklik gösterebilir.

   Faturanızı paylaşırsanız daha detaylı yardımcı olabilirim!

   Fakat: yazım hatası yapmadığınızı, eksik tüketim yazmasına rağmen faturanızın yüksek gelmesini dikkate alarak şöyle söyleyebilirim.

   Eğer herhangi bir tedarik şirketi ile yıllık belli bir tüketim yapacağınız hususunda taahhüt imzalamışsanız fakat bu tüketim miktarına ulaşamamışsanız… ilgili tedarikçi firma size taahhüt ettiğiniz tüketim miktarı ile gerçekleştirmiş olduğunuz tüketim miktarı arasındaki farkı fatura etmiş olabilir. Bu da tedarikçi ile imzalamış olduğunuz ikili anlaşmanın ceza maddeleri kısmında yer almalıdır.

   Bilgilerinize

 4. Selam hocam iki kati evde oturuyorum ikimizde kiraciyiz yanliz ev tek kati olarak gozukuyor gelen elektirik faturasi baya kabarik bu elektirik faturasindaki vergiler kullanilan kilovaytin icindemi yoksa dısindami yada kullandigimiz elwktirigin haricindemi veriyiruz parayi

  • Elektrik faturanızın yaklaşık %45’i vergi ve çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere EPDK tarafından tanımlaması yapılmış kalemler ve fonlardan oluşmaktadır.

 5. Ömür Bey Merhaba,

  Bir fatura hakkındaki sıkıntımı size iletiyorum, yardımcı olursanız sevinirim.
  2016 10. ayı için gelen faturamda:
  Son endeks 4.095.906
  İlk endeks 3.964.742
  Tüketim 131.164 iken

  ENERJİ BEDELİ TÜM : 131.164*0,221020=28,95

  +/- ek tüketim tanımı ile
  Aktif (+/-) KWh 405.000 * 0,215074 = 87,11
  Dağıtım bedeli 536.164*0144198= 43,98
  Toplam 199,80TL’lik bir fatura karşımıza çıkıyor

  Son faturalarım 60 ila 80 TL arasında değişirken, bu faturaya itiraz etme konusunda (ödeyerek) beni yönlendirebilirseniz cok sevinirim.

  Sevgiler,

  Gültekin GÜNEY
  gultekinguney@yahoo.com

 6. Ömür bey, tekrar merhaba

  Az önce CLK ile görüştüm, bu aktifde görünmekte olan tutarın (bir önceki yazımda bahsettiğim) 2014 yılında 2 ayrı fatura döneminde gercekleşen sayaç arızasından kaynaklandığını, Cevizlibağ da ki merkeze dilekce ile itiraz edebilecegim söylendi.

  Böyle bir durumun olup olmadığının sağlaması nasıl yapılabilir?
  Tüketicilerin (yanlış bilmiyorsam) faturada bir yanlışlığa itiraz etme zaman aşımı süresi 1 yılken, kendi yanlışlarını 2 yıldan fazla bir süre sonunda bize nasıl fatura edebiliyorlar?

  Selamlar,

  Gültekin GÜNEY

  • İş toplantısındayım. En kısa sürede dönüş yapacağım…

  • Gültekin bey;

   Öncelikle sayacınızda hatanın nasıl tespit edildiğini sorgulayın. O dönemde sayacınız başka bir sayaç ile değiştirildi mi? Değişim yapıldı ise eski sayaç, sayaç ayar laboratuarında kontrol edildi mi? Kontrol edildi ise kontrol sonucu ne çıktı?

   Eğer sayaç değişmediyse ve sonra çıkan faturalara göre kıyaslama yapıldıysa ya da sayaç değişti laboratuarda kontrol edilmedi fakat kıyaslama yapıldı bu durumlarda böyle bir şey yapıldıysa hatalı bir uygulamadır.

   Mevzuatta bir sürü boşluk vardır. Bunların bir kısmı müşteriyi korusa da, tedarikçi ya da dağıtım şirketleri maddeleri kendilerine göre yorumlayarak daha fazla nasiplenmeye çalışabilmektedirler.

   • Ömür Bey,

    Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.
    Aşamaları takip edeceğim.

    İyi günler dilerim

    • Gültekin Bey’in belirttiği durumun aynısı bende de var ( Ekim 2016 Faturam ), ben henüz neden bana CLK tarafından ” Aktif (+/-) kWh ” bedeli yansıdığını bilmiyorum bu hafta içi öğreneceğim. Durumu oldukça merak ediyorum ve yakından takip edeceğim. Gültekin Bey’e de mail attım daha fazla detaylara hakim olabilmek için, sizleri de bilgilendirirm

     • Merhaba arkadaşlar, Mert Bey’in mailine verdiğim cevabı buraya aktarıyorum. Özeti şudur ki mutlaka itiraz edin, cevap mantıklı değilse üzerine gidin, hakkınızı yedirmeyin.
      Selamlar

      Merhaba,

      Ben hiç aramadan doğruca CLK avcılar şubesine gittim.
      İnanın o kadar çok kişi bu duruma maruz kalmış ki (bir çok insanında farkında olmadığını düşünüyorum) saat 10 da aldığım numaraya saat 14,30 da sıra geldi. Önce 2014 yılında 2 adet fatura dönemimde sayacın arızalı oldugu ve eksik okudugunu; bu aktif farkın o eksik okumanın yansıması olduğunu, itiraz edeceksem Cevizlibağ şubesine gitmem gerektiğini belirttiler. CLK nın internet sayfasında öyle bir şube bulamadım.

      19.10ç2016 tarihinde Avcılar şubesinde aynı memura tekrar gittim; Ömür Bey’in tarif ettiği şekilde itirazımı buradan yapmak istediğimi söyledim. Memur faturayı aldı ve bu durumun bir hata oldugunu ve tarafıma yeni fatura düzenlendiğini söyledi.

      Dolayısı ile önceki sözlü itirazım işe yaramış görünüyor, faturam 54,10 TL olarak düzeltildi.

      Gidin sözlü itirazda bulunun, olmadı yazılı dilekçe ile itiraz edin.

      Duruma göre tekrar görüşelim.

      Selamlar

      Gültekin

 7. merhaba benim sorum komsuma gelen elektrik faturasinda kurulu guc 1660 sozlesme gucu ise 1000
  bize gelen faturada ise kurulu guc 10.000 sozlesme gucu ise 6000 bu neden boyledir ?

  • Selda hanım;

   Kurulu güç: ilgili yerde bulunacağı tahmin edilen cihazların gücünün toplamıdır.

   Örnek: Bir çamaşır makinesi=2,5kw, bir bulaşık makinesi=1,5kw, bir elektrikli şofben=4,5kw, bir televizyon=1kw, 100w’lık lambalardan da 5 tane olsun, 2,5 + 1,5 + 4,5 + 1 + 0,1X5=10Kw bu yerin kurulu gücü olacaktır.

   Sözleşme gücü: Bir dağıtım bölgesindeki cihazların aynı anda devrede olacağı orandır ve bu oran %60 olarak tespit edilmiştir.

   Yukarıdaki örnekteki yer için sözleşme gücü 10KwX60/100=6Kw olacaktır.

 8. Mrb emre Amade bedeli nedir ödeme yapılmasi zorunlumudur

Leave a Reply to Ömür OKUR Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *