Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Değişiklik Taslağı

Paylaş; başkaları da faydalansın!
Elektrik Faturası TRT Payı Danıştay Kararı
Paranormal Activity 5: Hayalet Boyutu

tüketici hizmetleri

Aşağıda okuyacağınız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik yapmayı düşündüklerini biz de daha öncesinden düşünmüştük. Dağıtım ve tedarik şirketlerinin kullandıkları sistemlerini geliştirmeleri gerekecek, bu değiştirmeleri yaparken profesynel yönetim için daha başka şeylerde düşünülüp yapılabilir. Dağıtım ve tedarikçi şirketin sistemlerini zorlayacal olan bu değişiklikler müşteriler için ise çok çok çok iyi olacak…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Değişiklik Taslağı için Son görüş bildirme tarihi 2 Nisan 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADDE 1 – 8/5/2014 tarih ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bununla birlikte EK-3 formunu Piyasa Yönetim Sistemi üzerinde yeni tedarikçinin portföyüne geçtiği tarihe kadar görevli tedarik şirketine teslim etme yükümlülüğünü yerine getirmeyen tedarikçi hakkında, söz konusu yükümlülüğün süresi içerisinde yerine getirilmemesi nedeniyle tüketici mağduriyetinin oluştuğunun tespiti halinde, Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Son kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesinin imzalanmamış olması ilgili tüketicinin ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.’’

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tüketim Miktarının Tespiti, Okuma ve Fatura Dönemleri

MADDE 11 – (1) Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında;

a) Ödeme bildirimine esas fatura dönemi, aylık olarak veya bir yılı geçmemek üzere bir aydan daha uzun periyodlarla perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmada belirlenir.

b) Sayaçlar, en az 25 en fazla 35 günlük periyotlarla dağıtım şirketi tarafından her takvim ayında bir defa okunur. Bu okuma, aylık okuma olarak değerlendirilir.

c) Perakende Satış Sözleşmesi kapsamında aynı ay içerisinde iki kez faturalandırma yapılamaz. Ayrıca, faturalamanın 3 ay veya üzeri süreyi kapsayacak şekilde yapılması halinde, tüketicinin talebi üzerine, üçten az olmamak ve fatura dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak kaydıyla, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın taksit imkânının sağlanması zorunludur.

d) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, tüketici sayacından okuma dönemleri itibarıyla dönem sonu endekslerini okur ve birbirini takip eden iki dönem arasındaki endeks farkının çarpan faktörü ile çarpımı sonucu bulunan değer tüketicinin elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir. Serbest tüketiciler için, okunan endeks değerleri okuma tarihi bilgisi birlikte ile en geç 3 gün içerisinde Piyasa Yönetim Sistemi’ne girilir.

e) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri ile ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım ve Kurul tarafından uygun görülen diğer haller kapsamında okuma yapılmaması dışında, dağıtım bölgesinin genelinde ya da belli bir bölgesinde birinci fıkranın (b) bendine aykırı genel uygulamalar yapılamaz.

(2) İkili anlaşma ile elektrik temin eden tüketicilere dağıtım şirketi tarafından okuma tutanağı bırakılır. Söz konusu okuma tutanaklarında asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır.

a) Tüketicinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, serbest tüketici tekil kodu, uygulanıyorsa profil tipi,

b) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları,

c) Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

ç) Tüketilen elektrik enerjisi miktarı,

d) Değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait tüketim değerleri,

e) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin tüketici hizmetleri merkezlerinin telefon ve faks numaraları ile internet ve elektronik posta adresleri, arıza ve acil durumlarda aranabilecek telefon numarası.

(3) İkili anlaşmalar kapsamındaki elektrik satışlarında tüketici faturaları Piyasa Yönetim Sistemine bildirilen endeks değerleri kullanılarak düzenlenir. Tedarikçi değiştirme sürecinde ay sonu endeks değerinin okunamadığı hallerde eski tedarikçi için son endeks değeri, yeni tedarikçi için ilk endeks değeri Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisine göre belirlenen değerdir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddeye dördüncü ve beşinci fıkra olarak aşağıdaki fıkralar eklenmiş, diğer fıkra numaraları teselsül ettirilmiş ve teselsül neticesinde sekizinci fıkradaki “Beşinci” kelimesi “Yedinci” olarak değiştirilmiştir.

“m) Ödeme bildirimi tarihi itibariyle cari yıl ile bir önceki takvim yılı tüketim miktarları,”

“(4) Tedarik şirketleri tarafından düzenlenen ödeme bildirimi veya faturalarda; tüketicinin son kaynak tarifelerinden elektrik alan serbest tüketici, ikili anlaşma ile elektrik alan serbest tüketici ya da serbest olmayan tüketici sınıflarından hangisine girdiğine ilişkin bilgiye de yer verilmesi zorunludur.

(5) İkili anlaşma ile elektrik temin eden tüketicilerden belirli bir süre elektrik satın alacağını taahhüt edenlere gönderilecek faturalarda taahhüdün süresi, sürenin kaçıncı ayında bulunulduğu ve taahhüdün sona erme tarihi ile taahhüdün bozulması halinde uygulanacak cezai ücret ve/veya cayma bedellerinin uygulama esaslarına ilişkin bilginin bulunması zorunludur.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve devam eden fıkra numaraları teselsül ettirilmiştir.

“(6) Düzenlemeye tabi tarifelerden elektrik satın alan tüketicilerin zamanında ödenmeyen borçlarına ilişkin olarak yasal yollara başvurabilmek için elektriğin fiilen kesilmesi, sözleşmenin feshi ve güvence bedelinin muaccel borçlara mahsup edilmiş olması esastır. Bu hükme aykırı olarak yasal yollara başvurulması halinde, yapılan işlemler sonlandırılır. Oluşan masraf ve giderler aboneden talep ve tahsil edilemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi kaldırılmıştır.

“b) Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kaçak elektrik tüketimleri de dahil olmak üzere, serbest tüketici limitini aşan miktarda elektrik tüketilen kullanım yerinin kullanım hakkına sahip ya da kullanım hakkını edinen tüketiciler,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “perakende satış sözleşmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ikili anlaşması” ibaresi eklenmiş ve (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken son kaynak tedariği kapsamına dahil olmasına rağmen son kaynak tedariğine ilişkin perakende satış sözleşmesi imzalamak için bu Yönetmelik kapsamında öngörülen süreler içerisinde, ilgili görevli tedarik şirketine başvurmaması,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 37 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Güvence bedelinin tespitinde, görevli tedarik şirketinin işletme kayıtları veya tüketicinin güvence bedeli makbuzu esas alınır. Söz konusu kayıt veya belgenin bulunmadığı hallerde; aboneliğin güvence bedeli alınmadan yapıldığına dair somut bulgu ve belgenin bulunması haricinde, kullanım yerinin işletme kayıtlarındaki bağlantı gücü dikkate alınarak tespit edilir. İşletme kayıtlarında projenin ya da bağlantı gücünün bulunmaması halinde; kullanım yerinin bağlantı gücü 3 kW kabul edilerek, aboneliğin başlangıcındaki birim bedeller göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir. Abonelik başlangıç tarihi bulunmayan abonelerde 31/12/2006 tarihi, abonelik başlangıcı olarak kabul edilir.”

“b) Tespit edilen nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenir. Güncelleme yapılmasını takiben, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçların ödenmesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedelinin bakiyesi, talep tarihinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde tüketicinin talep ettiği ödeme şekline göre iade edilir. İade için, borcun ödenmesi dışında, herhangi bir koşul ileri sürülemez ve belge istenemez.”

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Elektrik Faturası TRT Payı Danıştay Kararı
Paranormal Activity 5: Hayalet Boyutu
Paylaş; başkaları da faydalansın!

2 Yorum

  1. Avatar my web 26 February 2018
  2. Avatar blast cube 07 March 2018

Yorum yaz

Kimi Takip Ettiğinize Dikkat Edin
Çernobil, Chernobyl
Bizim İçin Şampiyon, Bold Pilot, Halis Karataş
T-34
Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Victor Hugo
Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley
Bir Ömür Nasıl Yaşanır, İlber Ortaylı
Körlük, Jose Saramago
S-400 Tek Sorunumuzdu, Aldık
Otopark Soygunu
Zam Bombardımanı
Kimi Takip Ettiğinize Dikkat Edin
Melek, El Angel
Alita, Savaş Meleği, Battle Angel
Hayvan Mezarlığı, Pet Sematary
Kraliçenin Corgisi, The Queen’s Corgi