Home / Elektrik Piyasası / Yönetmelikler

Yönetmelikler

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Değişiklik Ağustos 2016

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 04 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler; müşteri memnuniyetini artırmak ve işin içinde birisi olarak bizim de sık sık karşılaştığımız müşterilerden gelen şikayetlerin önemli bir kısmını çözmek adına atılmış adımlardan oluşmaktadır. Tüketici Hizmetleri yönetmeliğinde yapılan değişikliklere aşağıdaki …

Read More »

Aydınlatma Yönetmeliği – 27.07.2013

aydınlatma yönetmeliği 2013

Aydınlatma Yönetmeliği Yeni, EPDK Aydınlatma Yönetmeliği Yeni, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Aydınlatma Yönetmeliği Yeni, Aydınlatma Yönetmeliği Temmuz 2013, EPDK Aydınlatma Yönetmeliği Temmuz 2013, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Aydınlatma Yönetmeliği Temmuz 2013 de yazan şartlar çerçevesinde devlet bizi dağıtım şirketlerine aydınlattıracak, okuyun caddeniz, mahalleniz, sokağınız karanlıkta kalmasın… Aydınlatma Yönetmeliğinin 27.07.2013 tarihli …

Read More »

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik

elektrik adam

Bu Yönetmelik, elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ve/veya mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kisilerin lisans alma ve şirket …

Read More »

Aydınlatma Yönetmeliği

elektrik adam

Genel aydınlatma yükümlülüğü ile görev ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla hazırlanan bu Yönetmelik, aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı, aydınlatma tüketimlerinin ölçülmesine ilişkin kurallar ile ödemeye, kesinti yapılmasına, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları kapsar.

Read More »

Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

elektrik adam

Bu Yönetmeliğin amacı; 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurularak tüzel kişilik kazanan OSB’lerin; onaylı sınırları içerisinde katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Read More »

Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik

elektrik adam

Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasında üretim kapasite projeksiyonu ile iletim sistemi on yıllık gelişim raporu ve dağıtım şirketlerinin yatırım planı ile dağıtım sistemi on yıllık gelişim raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden elektrik enerjisi talep tahminlerinin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Read More »

Dağıtım Yönetmeliği

elektrik adam

Bu Yönetmeliğin amacı; 4628 sayılı Kanunla öngörülen piyasa modelinin olusturulması için, dağıtım sisteminin güvenilir ve düşük maliyetli olarak işletilmesinde ve planlamasında uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Read More »